Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.)

zwołuję na  14 stycznia 2015r. (środa) na godz. 10:00

V  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca

która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z IV sesji.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Uchwała RM ws ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Sierpca.
 8. Uchwała RM ws przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.
 9. Uchwała RM w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Sierpca.
 10. Uchwała RM ws udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Skowrońskiego
 11. Uchwała RM ws uchwalenia budżetu miasta Sierpc na 2015 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Komunikaty.
 14. Zakończenie obrad.                                                                                        

Z poważaniem

/-/ BARBARA WIERZBICKA
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ