Szanowni Państwo
Spotkania noworoczne stały już naszą, sierpecką tradycją, którą zamierzam w czasie swojej kadencji kontynuować. Organizowane na progu nowego roku są właściwym miejscem do oceny minionego roku, skłaniają do refleksji, ale także są doskonałą okazją do wyznaczenia sobie nowych celów, które będziemy starali się realizować przez najbliższy rok.

Mam świadomość tego, że formuła noworocznego spotkania oraz fakt, że nawet nie upłynęło 100 dni, odkąd objąłem urząd burmistrza, nie pozwala mi na szczegółowe przedstawienie bilans roku, który niedawno pożegnaliśmy. Dlatego ograniczę się do przedstawienia spraw, w moim odczuciu, najważniejszych, a przede wszystkim do nakreślenia celów do realizacji w 2015 roku.

By stworzyć trwałe podstawy rozwoju Sierpca, trzeba pamiętać, że zadaniem samorządu jest budować, a nie burzyć. Pomagać, a nie przeszkadzać. Komu? Całej społeczności: przedsiębiorcom, bezrobotnym, właścicielom nieruchomości i ludziom oczekującym na mieszkanie komunalne, uczniom i emerytom. Interesy różnych grup społecznych nie muszą być sprzeczne. Jeśli je pogodzimy, nasze miasto będzie mogło się rozwijać harmonijnie.

Jestem przekonany o tym, że należy stworzyć dogodne warunki do inwestowania w naszym mieście, zwłaszcza dla małego i średniego biznesu. Nie jest to łatwe zadanie, istnieją jednak miasta, które skutecznie zintegrowały przedsiębiorców, doprowadzając do większej konkurencyjności i tym samym wykorzystując lokalny potencjał gospodarczy. Bierzmy z nich przykład, a może kiedyś znowu będą brać przykład z Sierpca.

Jako kandydat na urząd burmistrza deklarowałem chęć wspierania sierpeckich przedsiębiorców i stworzenia pozytywnego klimatu dla potencjalnych nowych inwestorów. Głęboko wierzę w to, że jedyną skuteczną walką z bezrobociem jest przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, które mogą zapewnić istniejące już przedsiębiorstwa oraz te, które w przyszłości się pojawią.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom sierpeckich przedsiębiorców podjąłem ku temu, wspólnie z Radą Miasta, już pierwsze działania. Pierwszym krokiem jest zmniejszenie podatku od środków transportu. Tym samym możemy się pochwalić jednymi z najniższych podatków w Polsce od tego typu usług. Żywię głęboką nadzieję, że ta decyzja spowoduje jeszcze dynamiczniejszy rozwój naszych lokalnych firm transportowych oraz przyciągnie do naszego miasta kolejnych inwestorów.

Drugim krokiem poczynionym w kierunku rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście będzie wprowadzenie szczególnej formy pomocy dla firm jaką jest pomoc de minimis. Prace w kierunku zaistnienia w Sierpcu tej formy pomocy już trwają i mam nadzieję, że niebawem zostanie ona wprowadzona.

Trzecim krokiem ku uwolnieniu energii Sierpczan w kierunku przedsiębiorczości będzie wprowadzenie zwolnienia z części podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Sierpc oraz dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na dalszy rozwój swoich firm. Ta kwestia znalazła się w moim programie wyborczym i przy wsparciu radnych będę dążył do jej wprowadzenia w życie, by tym samym dać wyraźny sygnał dla przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście.

W tym miejscu chciałbym zaproponować sierpeckim przedsiębiorcom udział w nieformalnym forum gospodarczym działającym przy Burmistrzu Miasta Sierpc by tym samym uważnie wsłuchiwać się w oczekiwania przedsiębiorców.

Szanowni Państwo
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem mającym wpływ na inwestycje w 2015 roku są autopoprawki do budżetu wprowadzone 14 stycznia na 5. Sesji Rady Miasta. Już teraz mogę powiedzieć, że mieszkańcy Osiedla Niepodległości w końcu doczekają się gruntownej modernizacji ulicy Józefa Piłsudskiego, która od ponad 20 lat była zaniedbana. W I kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę właśnie tej ulicy. Budżet miasta przewiduje ponad milion złotych na tą inwestycję.

Ponadto chciałbym zakomunikować, że rozpocząłem starania w kierunku budowy ulicy Narutowicza oraz małej obwodnicy.

Zdaję sobie sprawę, że wymienione inwestycje drogowe nie obejmują całego katalogu potrzeb mieszkańców Sierpca, ale wierzę w to, że stopniowo, małymi kroczkami będziemy spełniać oczekiwania mieszkańców w tym zakresie.

Szanowni Państwo
W tym miejscu chciałem poinformować, że trwają intensywne prace nad wprowadzeniem w naszym mieście zalążka transportu publicznego. Nie mogę póki co zdradzać szczegółów, ale pierwsze kroki by zrealizować ten postulat są już czynione.

Władze samorządowe nie powinny zapominać, że mamy szereg niewykorzystanych jeszcze walorów turystycznych. Stawia sobie za cel stworzenie w naszym mieście przy współpracy ze skansenem atrakcyjnej oferty masowego wypoczynku, w tym turystyki rowerowej, pieszej. Będę wspierać każdą inicjatywę, która pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy w turystyce.

Problemem, z którym należy się zmierzyć, jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Uważam, że miejsce, w którym się znajdujemy jest do tego wręcz powołanym. Odzew z jakim spotkały się występy dzieci z miejskich przedszkoli podczas niedawno organizowanego Dnia Babci i Dziadka świadczy o tym, że to właśnie w Centrum Kultury i Sztuki powinno się koncentrować nasze lokalne życie kulturalne. Finansowania różnych form aktywności młodzieży można szukać programach rządowych, ale także w fundacjach działających na rzecz szeroko rozumianej edukacji. Stworzenie funduszu stypendialnego zapewni pomoc w kształceniu zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich. Musimy szerzyć ideę wolontariatu wśród młodych ludzi, wskazywać różnorodne możliwe działania, by nasza młodzież mogła znaleźć dla siebie drogę rozwoju.

Szanowni Państwo
Jestem przekonany, że w tak krótkim okresie czasu urzędowania, bo niespełna dwumiesięcznym, udało mi się polepszyć komunikację społeczną z mieszkańcami Sierpca. Wsłuchuję się w oczekiwania Sierpczan i mam nadzieję, że ten postulat udaje mi się realizować z powodzeniem. Deklaruję pełną przejrzystość mojej pracy i za pomocą mediów społecznościowych już teraz informuję o podejmowanych działaniach i planach. Mam nadzieję, że ta forma komunikacji będzie spełniała Państwa oczekiwania.

Szanowni Państwo
To wszystko co się udało w ubiegłym roku to suma zbiorowego wysiłku i twórczych myśli, zjednoczonych w dziele budowy wizerunku naszego miasta. Jego współtwórcami jesteście wy, Państwo – zgromadzeni na tej sali i mieszkańcy naszego miasta. I za waszą codzienną, mozolną pracę dziękuję Wam bardzo serdecznie.

Pragnę skierować specjalne słowa podziękowania wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację i przygotowanie tego Spotkania.

Słowa podziękowania składam wszystkim, kierującym różnymi sferami naszego miejskiego życia. Dziękuję za pomnażanie jego materialnego, kulturalnego i duchowego dorobku. Dziękuję sierpeckim przedsiębiorcom. Tworzycie nie tylko miejsca pracy. Większość z Was włącza się aktywnie w rozwiązywanie miejskich problemów, wykazuje dużą wrażliwość społeczną. Wyrazem tego jest wspieranie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, niosącym pomoc potrzebującym.

Dziękuję dyrektorom i pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych. Dziękuję pracującym w placówkach kultury, ochronie zdrowia, instytucjach finansowych oraz zabezpieczających ład i porządek.

Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, stowarzyszeń wszelkiego rodzaju serdecznie dziękuję za podejmowanie codziennego wysiłku podejmowanego z nakazu serca.

Dziękuję sierpeckim starostom za dobrą współpracę i współdziałanie w rozwiązywaniu ważnych dla naszych społeczności zadań i liczę na jej kontynuację dla dobra wspólnego.

Za życzliwą współpracę, w działaniach służących wspólnemu dobru, dziękuję sierpeckim duchownym za to, że swoją codzienną posługą duszpasterską przyczyniają się do naszego duchowego wzrostu.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym we wspólnej pracy na rzecz zmiany oblicza Sierpca.

Na progu nowego – 2015 roku – życzę Państwu dobrego zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA CZĘŚĆ ARTYSTYCZNĄ NASZEGO DZISIEJSZEGO SPOTKANIA!