Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)

zwołuję na  25 lutego 2015r. ( środa) na godz. 10:00

 VI  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca

która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu,  ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z V sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
 9. Uchwała RM ws zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej RM na 2015r.
 10. Uchwała RM ws ustanowienia reprezentantów gminy Miasto Sierpc w stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”.
 11. Uchwała RM ws zm. Uchwały nr 255/XXVIII/2009 z 19.05.22009r. ws oświadczenia woli wstąpienia do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie.
 12. Uchwała RM ws przyjęcia zasad redagowania i wydawania Biuletynu Rady i Burmistrza „Nasz Sierpc” oraz powołania zespołu redakcyjnego.
 13. Uchwała RM ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. Targowej w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
 14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na wykup nieruchomości przy ul. Płockiej.
 15. Uchwała RM ws wykupu nieruchomości przy ul. Gr. Roweckiego pod parking.
 16. Uchwała RM ws zmiany uchwały nr 417/LX/2014 RM z 26.03.2014r. ws wyrażenia zgody na kontynuację użytkowania nieruchomości - CKiSz  w  trybie bezprzetargowym.
 17. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (lub innej formy wychowania przedszkolnego) prowadzonego przez miasto Sierpc.
 18. Uchwała RM ws przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w m. Sierpc na 2015r.
 19. Uchwała RM ws przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 20. Uchwała RM ws rozpoznania skarg na CKiSz  (2 uchwały).
 21. Uchwała  ws rozpoznania skarg (2 uchwały – dot. wypłaty odszkodowania za grunty).
 22. Uchwała RM ws udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 23. Komunikaty.
 24. Zakończenie obrad.        

 

Z poważaniem

/-/  BARBARA WIERZBICKA

Przewodnicząca Rady Miejskiej