Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) zwołuję na 28 października 2015r. (środa) na godz. 10:00 XIV sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII i XIII  sesji RM.
 4. Informacje Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasto Sierpc w roku szkolnym 2014/2015.
 5. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Miasto Sierpc jest organem prowadzącym, rejestrującym oraz ewidencjonującym, o wynikach sprawdzianów/ egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2015.
 6. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Uchwała RM w/s pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, niespełniających wymagań formalnych.
 11. Uchwała RM w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
 12. Uchwała RM w/s powołania komisji skrutacyjnej.
 13. Uchwała RM w/s stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
 14. Uchwała RM w/s zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2015 rok.
 15. Uchwała RM w/s przeniesienia własności nieruchomości w ramach odszkodowania.
 16. Uchwala RM w/s obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 17. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na wykup nieruchomości.
 18. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego.
 19. Uchwała RM w/s sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 20. Uchwała RM w/s uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.”
 21. Uchwała RM w/s uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc.
 22. Uchwała RM w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu w 2015r.
 23. Uchwała RM w/s  zmian w budżecie Miasta 2015 r.
 24. Uchwała RM w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 25. Sprawy rożne.
 26. Komunikaty.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski