Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)

zwołuję na 27 stycznia 2016 r. ( środa) na godz. 10:00 XVII Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI  sesji RM.

4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.

5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Uchwała RM w/s ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

9. Uchwała RM w/s ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

10. Uchwała RM w/s ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

11. Uchwała RM w/s ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum Miejskiego prowadzonego  przez Gminę Miasto Sierpc, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

12. Uchwała RM w/s przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2016 rok.

13. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. (ul. Konstytucji 3-go Maja)

14. Uchwała RM w/s uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sierpc na lata 2015 – 2020 

15. Uchwała w/s skargi na Burmistrza Miasta Sierpca.

16. Uchwała w/s zmian w budżecie miasta Sierpca na 2016 r.

17. Uchwała w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sierpca na lata 2016 - 2021

18. Sprawy rożne.

19. Komunikaty.

20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Zbigniew Stachurski