Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) zwołuję n a24 lutego 2016 r. (środa) na godz. 10:00 XVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM w/s uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” Sierpcu.
 9. Uchwała RM w/s zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z d. 2 grudnia 2015 roku w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
 10. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. (ul. Bojanowska)
 11. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. (u. Żeromskiego)
 12. Uchwała RM w/s wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. ( ul. Narutowicza)
 13. Uchwała RM w/s ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 14.  Uchwała w/s zmian w budżecie miasta Sierpca na 2016 r.
 15. Uchwała w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sierpca na lata 2016 – 2021
 16. Sprawy rożne.
 17. Komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Jerzy Zbigniew Stachurski