W dniu 06.12.2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dyrektor Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z  o. o w Sierpcu Pan Paweł Pakieła podpisał aneks do umowy nr POIS.02.03.00-00-0139/16 z dnia 04.05.2017 r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aneks do wyżej wymienionej umowy zwiększa dotychczasowe dofinansowanie  przyznane przez NFOŚiGW z kwoty 10 545 439,96 zł do kwoty 14 550 976,63 zł przy zachowaniu 85 % wskaźnika zwrotu kosztów kwalifikowanych a także rozszerza jej zakres rzeczowy.

Dotychczasowy zakres zadania inwestycyjnego obejmował modernizację gospodarki osadowej w Miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu wraz z jej rozbudową o ciąg technologiczny służący do przetwarzania osadów ściekowych w biogaz, który po uzdatnieniu przetwarzany będzie w agregatach kogeneracyjnych w energię elektryczną i cieplną.
Po aneksowaniu umowy zakres tego zadania rozszerzony został o zadania kolejne tj. o budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej, Targowej, Sempołowskiej i Bema, a także o budowę odgałęzień tej sieci do posesji zlokalizowanych w ulicach 11 Listopada oraz Kilińskiego.

W związku z powyższym uległy zmianie tzw. wskaźniki produktu i w efekcie oprócz zmodernizowania oczyszczalni ścieków pojawił się dodatkowy wymóg wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych ulicach o łącznej długości 3,76 km.
W konsekwencji zmianie uległ również wskaźnik rezultatu, który dotychczas polegał na przetworzeniu 540 ton suchej masy osadu ściekowego a w tej chwili został rozszerzony o konieczność podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 249 mieszkańców aglomeracji sierpeckiej (249 RLM). Wskaźniki produktu w odniesieniu zarówno do oczyszczalni ścieków jak i do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą musiały zostać osiągnięte do końca 2020 r. a wskaźniki rezultatu do końca 2021 r.

     Aktualnie na terenie Miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierpcu prowadzone są roboty budowlano-montażowe związane z jej rozbudową i modernizacją których zaawansowanie na koniec 2018 roku oceniane jest na około 20 % a w najbliższym czasie spółka planuje także ogłosić postępowanie przetargowe celem wyłonienia korzystnej oferty na wybudowanie w roku 2019 sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich ulicach objętych ww. aneksem do umowy z NFOŚiGW.

IMG_1432.JPG