Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza nabór wniosków na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

 

Dotacja może być udzielona:

1)        podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 1. a) osobom fizycznym,
 2. b) wspólnotom mieszkaniowym,
 3. c) osobom prawnym,
 4. d) przedsiębiorcom.

2)        jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza obejmujących likwidację starego systemu ogrzewania i zastąpieniu go przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

 1. kotła gazowego,
 2. kotła olejowego,
 3. kotła na biomasę spełniającego wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
 4. kotła zasilanego energią elektryczną (zamontowanego na stałe w budynku lub lokalu),
 5. podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Wielkość dofinansowania:

Do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 

 1. 4 000 zł na zakup i montaż kotła gazowego, olejowego, na biomasę lub energię elektryczną wraz z kosztami wykonania lub modernizacji instalacji wewnętrznej w budynku;
 2. 5 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z kosztami wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
 3. 8 000 zł na zakup i montaż źródła nowego źródła ogrzewania wraz z kosztami wykonania lub modernizacji instalacji wewnętrznej - dotyczy wspólnot mieszkaniowych przeznaczonych do obsługi nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 samodzielnych lokali;
 4. 15 000 na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania wraz z kosztami wykonania lub modernizacji instalacji wewnętrznej - dotyczy wspólnot mieszkaniowych przeznaczonych do obsługi  5 i więcej  samodzielnych lokali.

Kosztem kwalifikowanym jest również koszt demontażu starego źródła ogrzewania, koszt czujnika czadu i zasobnika na ciepłą wodę użytkową.

Uwagi:

 1. Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2021 roku, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia

 i uzgodnienia jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

- warunki techniczne uzyskane od gestora sieci,

- umowa na przyłączenie do sieci,

- ostateczne pozwolenie na budowę (w przypadku sieci gazowej).

 1. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Sierpc.
 2. Inwestycja musi być zakończona w roku uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu pod numerem telefonu 24 275 86 48. 

 

Załączniki:

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła.

Wniosek o rozliczenie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła