Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na  30 grudnia 2019 r. (środa) na godz. 10:30  XXIV sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
  3. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 433/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
    18 kwietnia 2018 r. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc-Zachód.
  4. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
  5. Uchwała RM ws. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
  6. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
  7. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 r.
  8. Zakończenie obrad.

                                                                             

                                                    

                                                             Z poważaniem

                                                                                               Dariusz Malanowski

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca