Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 29 stycznia 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie".
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu.
 9. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 11. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 12. Uchwała RM ws. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Sierpc.
 13. Uchwala RM ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 7/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Skarg i , Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Sierpca.
 14. Uchwała RM ws. przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 15. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 16. Uchwała RM ws. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca na 2020 rok.
 17. Uchwała RM ws. skargi na Burmistrza Sierpca w przedmiocie niewykorzystania w pełnej wysokości środków uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż i obrót alkoholem.
 18. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Nr 433/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - zachód.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

   Z poważaniem

Dariusz Malanowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca