Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na 9 września 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie".
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc
 9. Uchwała RM ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2020/2021
 10. Stanowisko Rady Miejskiej Sierpca ws. finansowania oświaty
 11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 12. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 13. Uchwala RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 14. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 15. Uchwała RM ws. sprzedaży udziału ½ części w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 16. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat
 17. Uchwała RM w przedmiocie petycji wniesionej przez mieszkańców bloku przy ul. Sienkiewicza 8 oraz Grota Roweckiego
 18. Uchwała RM w przedmiocie petycji wniesionej przez mieszkańca bloku przy ul. Sienkiewicza 8
 19. Uchwała RM ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sierpca
 20. Uchwała RM ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 21. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020 – 2029.
 22. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
 23. Stanowisko Rady Miejskiej Sierpca ws. zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

                                                                                                            

                                                                                                          Z poważaniem

 

  DARIUSZ MALANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ