Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079,1561) zwołuję na 30 listopada 2022 r. (środa) na godz. 11:00 LXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX i LXX sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM zmieniająca Uchwałę nr 476/LXII/2022 Rady Miejskiej Sierpca w sprawie ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu z dnia 25 maja 2022 r.
 9. Uchwała RM ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Sierpc uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
 10. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 11. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 12. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 13. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Sierpc prawa własności nieruchomości.
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Sierpc prawa własności nieruchomości.
 16. Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu współpracy Miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".
 17. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc.
 18. Uchwała RM ws. przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień przez Radę Miejską Sierpca na rzecz osób zasłużonych dla Miasta Sierpca.
 19. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów Ciepłowni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu.
 20. Uchwała RM ws. opłaty od posiadania psów na 2023 rok.
 21. Uchwała RM ws. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 22. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2023 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 23. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 24. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 25. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 26. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok
 27. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 – 2029.
 28. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 r.
 29. Sprawy różne.
 30. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski