Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zwołuję na 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXX Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

-

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII, LXXVIII, LXXIX sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji
  oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 9. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
 11. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.
 12. Przyjęcie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski