Dariusz Malanowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej Sierpca


 

Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Rady - I piętro, pokój nr 11

tel. 24/ 275 - 86-30


Obowiązki:

1)zwołuje sesje Rady Miejskiej,

2)zwołuje w ciągu 7 dni sesje na wniosek złożony przez Burmistrza lub przez 1/4 składu Rady,

3) przewodniczy obradom Rady Miejskiej lub wyznacza zastępcę,

4) ustala porządek obrad i tryb przyjmowania poprawek,

5) przedkłada Radzie Miasta informację o pracach podejmowanych przez niego między sesjami,

6) przyjmuje poprawki do projektów uchwał (przed sesją),

7) nadzoruje pracę sekretariatu Rady Miejskiej,

8) odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji radnych składanych w okresie między sesjami,

9) kieruje do Komisji sprawy wynikłe w okresie między sesjami jeśli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy Komisji,

10) przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej,

11) w ustalonym terminie i miejscu sprawuje dyżury,

12) prowadzi korespondencję,

13) dba o autorytet Rady Miejskiej.


 Uprawnienia:

1) przedstawia wykładnię Statutu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego,

2) korzysta z pomocy prawnej w nieograniczonym zakresie, zapewniając tę pomoc również pozostałym Radnym,

3) proponuje sposób głosowania spraw nietypowych, nie ustalonych ustawą ani niniejszym Statutem,

4) powołuje zespoły doradcze,

5) wyznacza przewodniczącego obrad spośród wiceprzewodniczących,

6) stawia wnioski personalne w stosunku do osób wybieranych i powoływanych.

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przewodniczący Rady Miejskiej nie może pełnić swojej funkcji jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na wskazanego przez Radę Miejską wiceprzewodniczącego. Zastępowanie przewodniczącego Rady Miejskiej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.