Nasz Sierpc 2020

126
127

 

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych

Ul. Braci Tułodzieckich 2

tel. 22 350 65 15

Godziny urzędowania:  7.00 – 15.00

Dyrektor Monika Jastrzębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczęło z dniem 01 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały nr. 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 roku. SCUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art.10b ustawy o samorządzie gminnym, oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sierpc. Centrum obsługuje n/w jednostki:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
 4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu
 5. Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
 6. Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
 7. Miejski Żłobek w Sierpcu

Do zadań SCUW zgodnie ze statutem należy obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych, która obejmuje w szczególności:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych;

- przygotowanie danych do sprawozdań statystycznych;

- prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

- prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych – sporządzanie list i wypłacanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami;

- opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Sierpc analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek. 

 

Telefony alarmowe 112:
Policja - 997 centrala 024 275-92-00
Pogotowie - 999
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - tel. 275-20-66, 506-156-578

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne (0-24) 275-15-12

Nowe lampy LED przy ul. Jana Pawła II zostały podłączone.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo.

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 190 000,00 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 877,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 55 143,85 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 560,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 51 757,48 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 31 853,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem”
 • całkowita wartość zadania: 123 600,01 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 78 646,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 200 000,46 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 114 536,00 zł

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 2 obiekty, wariant rozszerzony- 2 obiekty”, w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

 

Wartość projektu: 422.680,50 zł.

Wysokość dofinansowania: 149.500,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 13 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

 

W ramach realizacji projektu wybudowano 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym przy ul. Jana Pawła II 27-29 i przy ul. Wiosny Ludów/Płockiej oraz 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy  ul. Jana Pawła II 4-16 i przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Sierpcu.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, w ramach umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019r.

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Sierpc, w partnerstwie z Fundacją Razem dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, oddział w Opolu, ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz Politechniką Warszawską.

 

Wartość projektu: 1.964.655,59 zł.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.502.961,53 zł.

 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 265.228,50 zł.

 

Wkład własny: 196.465,56 zł.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości życia w mieście poprzez wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, służącego tworzeniu przestrzeni przyjaznych do życia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez szereg działań proekologicznych. W ramach działań inwestycyjnych zostaną zastosowane nowoczesne technologie z zakresu oświetlenia miejskiego oraz gospodarki odpadami.

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 1. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia miasta poprzez wymianę w wybranych lokalizacjach lamp na energooszczędne technologie LED, co wpłynie na jakość oświetlenia w mieście i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
 2. Zastosowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – ultradźwiękowe czujniki wypełniania kontenerów na śmieci.
 3. Kampania edukacyjna dla mieszkańców, pracowników JST, podległych jednostek i zarządców osiedli – działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 4. Wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza (mapa jakości powietrza prezentująca aktualny i prognostyczny stan jakości powietrza w Sierpcu.
 5. Warsztaty i lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z zakresu ekologii.
 6. Działania edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach realizacji projektu powstał portal informacyjno – edukacyjny dostępny pod adresem https://smartcity.sierpc.pl/. W zakładce „Baza wiedzy”, następnie „Materiały wideo” zamieszczone zostały filmy edukacyjne mówiące o zasadach segregacji odpadów.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Naukowy Zawrót Głowy - innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM, konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

 

Wartość projektu: 1.607.506,37 zł.

Wysokość dofinansowania: 1.445.281,01 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.  

 

W ramach realizacji projektu odbędą się zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, jak również zajęcia podnoszące poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Doposażone zostaną szkolne pracownie przedmiotowe w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 2

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 3

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II, „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.18 ”Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r.

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

 

Wartość inwestycji: 1.359.125,61 zł.

Wysokość dofinansowania: 885.173,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 473.952,61 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 11 grudnia 2019 r.  do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Prace budowlane będą obejmowały wykonanie nawierzchni dwupasmowej dwukierunkowej, zjazdów oraz ciągu pieszo - rowerowego. Zamontowane zostanie także oświetlenie oraz oznakowanie ulicy.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota grantu: 94.500,00 zł.

Poziom dofinansowania: 100%

Okres realizacji od dnia 9 czerwca 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej

Umowa o powierzenie grantu nr 7761679049

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostanie zakupione 27 komputerów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota otrzymanego grantu: 69.905,74 zł,

Poziom dofinansowania: 100%,

Okres realizacji projektu: od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 7 listopada 2020 r.,

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej.

Umowa o powierzenie grantu nr 2190/2020  

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostaną zakupione 23 komputery wraz z oprogramowaniem przeznaczone do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 27 maja 2020 r. (środa) na godz. 09:00 XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Miejski Żłobek w Sierpcu powstał w ramach projektu unijnego „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu” po niemal trzydziestoletniej przerwie w funkcjonowaniu na terenie miasta placówki opiekuńczej dla najmłodszych sierpczan.  Swoją statutową działalność  rozpoczął 1 lipca 2019 r.

Żłobek jest placówką integracyjną, pełni funkcje opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną i przeznaczony jest dla 24 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz nowym, dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym. Na terenie placówki znajduje się także nowy plac zabaw.

Misją żłobka jest usamodzielnianie dzieci i stwarzanie optymalnych warunków do poznawania otaczającej rzeczywistości i budowania pozytywnego obrazu samego siebie oraz jak najlepsze przygotowanie ich do następnego etapu jakim jest przedszkole. W pracy z maluchami wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori.

W ramach projektu, poza opieką, dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe: zabawy z językiem angielskim, rytmikę i zajęcia logopedyczne. Ze wsparcia oraz   fachowej pomocy psychologicznej mogą skorzystać także rodzice.

Dyrektorem Żłobka, od początku jego istnienia jest Pani Dorota Żbikowska.

Nasz Sierpc 2020

118

 

Działamy prewencyjnie! Prosimy zachowaj odstęp!

ZARZĄD OSIEDLA Nr 1 - wyborany 20 marca 2019 r.

Tomasz Kowalski – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Alicja Cześnik

Michał Roznoch

Dariusz Grabowski

Krzysztof  Lorek

Urszula Matczak

Krzysztof Krasiński

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Zbigniew Jakóbowski

Anna Motyka

Marcin Wiśniewski

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Generała Władysława  Andersa, Stefana BatoregoJarosława  Dąbrowskiego, Jana Długosza,  Majora Henryka Dobrzańskiego,  Władysława  Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Hugo Kołłątaja, Królowej  Jadwigi, KrólewskaKrótkaKsięcia Witolda, Józefa Poniatowskiego,  Władysława Reymonta Jana III Sobieskiego,  Władysława Warneńczyka, Zawiszy CzarnegoŻwirki i Wigury,

Artyleryjska,  Czwartaków, Emilii Plater,  Kazimierza Pułaskiego,  Saperska,  Ułańska, Józefa Bema,Górna, Kasztelańska, Jana Kilińskiego,  Podgórna,  11 Listopada, Pl. Kardynała Wyszyńskiego,  

Akacjowa, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich,  Cicha,  Dobra, Bartosza Głowackiego,  Instalatorów, Jasna, Jaśminowa,  Kalinowa, Tadeusza Kościuszki, Miła,  Magnoliowa, Ogrodowa,  Pogodna, Powstańców, Rypińska, Sielska, Spacerowa, Spokojna,  Wiejska, Łagodna, Włościańska, Wojska  Polskiego,  Wróblewskiego, Ziemiańska.

 

 

ZARZĄD OSIEDLA Nr 6 - wybrany 19 marca 2019r.

Aleksandra Grzybowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Justyna Babecka

Edyta Jagodzińska

Andrzej Kamiński

Beata Kwiatkowska

Piotr Pakieła

Katarzyna Rutkowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Paweł Kluge

Beata Mikucka

Piotr Rzeszotarski 

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Bolesława Chrobrego, Władysława I – go Hermana, Kolejowa, Ignacego   Krasickiego,  Władysława Łokietka, Mieszka I , Miłobędzka,  Stefanii Sempołowskiej, Smolna, Stanisława Staszica, Targowa, Piotra Ściegiennego, Ziemowita, Konrada I Mazowieckiego,  Św. Wojciecha, Dobrawy,  Leszka Białego, Przemysława II , Henryka Brodatego,  Bolesława II Śmiałego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława III Krzywoustego,  Władysława II  Wygnańca ,

Piastowska od nr 74 po stronie  parzystej i  od nr 43 po stronie nieparzystej do końca Piastowskiej, Anny Piniarowicz, Ks. Leona Pomaskiego.

ZARZĄD OSIEDLA Nr 4 - wybrany 18 marca 2019 r.

Aleksandra Kurta – Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Kazimierz Czermiński

Jolanta Grodzicka

Marek Krydziński

Anita Pacholec

Elwira Rudowska

Wojciech Skorłutowski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Arkadiusz Lorek

Robert Smykowski

Michał Śniegota

 

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Stefana Grota Roweckiego, Słoneczna , Piastowska od nr 1 do 72 po stronie parzystej i do nr  41 po stronie nieparzystej

Aleksandra Fredry, Kasztanowa, Mikołaja  Kopernika, Jana Kochanowskiego, Kwiatowa, Parkowa ,  Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Świętokrzyska, Browarna, Przemysłowa, Osiedlowa.

ZARZĄD OSIEDLA Nr 7 - wybrany 15 marca 2019 r.

Przemysław Burzyński – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Paweł Będzikowski
- Danuta Cicha
- Joanna Frej
- Maciej Malanowski
- Arkadiusz Muszyński
- Grzegorz Wochowski

KOMISJA REWIZYJNA:

- Mariusz Grzelecki
- Jadwiga Osiecka
- Teresa Poraszka

 

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Jana Pawła II – bloki: od Nr 24 do Nr  46  oraz domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II od Nr 33 do końca ul. Jana Pawła II , Sucharskiego, Wspólna , Okulickiego, Polna.

ZARZĄD OSIEDLA Nr 2 - wybrany 13 marca 2019 r.

- Maria Olejniczak – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
- Małgorzata Brzezińska

- Robert Domagała

- Grzegorz Dybowski

- Grażyna Kowalska

- Marzena Stawska

- Joanna Szewczykowska

 

KOMISJA REWIZYJNA:
- Teresa Jankowska

- Anna Sobocińska
- Jarosław Żmijewski

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Gabriela Narutowicza,  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bobrowa, Bojanowska, Łąkowa,  Marii Curie-Skłodowskiej, Leona  Kruczkowskiego, Konstytucji 3 Maja, Zofii Nałkowskiej,  Pl. Fryderyka  Chopina,  Księcia Wacława, Jaśka Pilika, Biskupa  Floriana, Farna,  Benedyktyńska,  Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Generała Józefa Hallera,  Zielona,  Zaścianek, Hoża,  Malinowa,  Poziomkowa, Jagodowa.

 

 

ZARZĄD OSIEDLA Nr 3 - wybrany 12 marca 2019 r.

Mariusz Czajkowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Leszek Bieńkowski

- Waldemar Frydrychowicz

- Nina Smulska

- Melania Szałkucka

- Dorota Żbikowska

- Dariusz Żendarski

 KOMISJA REWIZYJNA:
- Tomasz Kobyłecki

- Piotr Rogowski

- Marzena Witkowska

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Borkowska, Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowicza, Jana Matejki,  Adama Mickiewicza,  Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Juliana Tuwima, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana  Kamila  Norwida,  Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Stanisława Wyspiańskiego, Wincentego Witosa,  Płocka,  Marii Konopnickiej, Św. Wawrzyńca, Białobłocka, Józefa Piłsudskiego,  Ignacego Paderewskiego, Leśna, Sosnowa, Władysława Sikorskiego,  Lipowa.

ZARZĄD OSIEDLA Nr 5 - wybrany 11 marca 2019 r.

- Iwona Ocicka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
- Jolanta Dzięgielewska

- Mariusz Kluska

- Adam Kurta

- Anita Gad-Turalska

- Małgorzata Strzegowska

KOMISJA REWIZYJNA:

- Patrycja Gad

- Paweł Bieńkowski

- Marta Sołdańska


Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Władysława Broniewskiego, Dworcowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Armii Krajowej, Romualda Traugutta, Stanisława Mikołajczyka, Gen.  Franciszka  Kleeberga, Zachodnia,                              

Jana Pawła II – bloki od nr 2 do nr 18  oraz domy jednorodzinne od Nr 1 do  Nr 17,  Wyzwolenia,  Wiosny Ludów